Đội ngũ nhân sự

Với quan điểm “Con người là yếu tố quyết định đưa đến thành công của một tổ chức”, Quảng Cáo Xuân Minh luôn đặc biệt chú trọng đến đội ngũ nhân sự.Ngay từ ngày đầu họat động, Quảng Cáo Xuân Minh đã xây dựng đội ngũ thợ quảng cáo tay nghề cao, chuyên nghiệp,trách nhiệm.

Tổng số nhân sự tại Quảng Cáo Xuân Minh: 45 nhân sự
Kinh doanh: 06 nhân sự
Sản xuất: 26 nhân sự
Thiết kế: 05 nhân sự
Nhân sự khác: 08 nhân sự